Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GOOSECREEKPOLSKA.COM.PL 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

SPIS TREŚCI:

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.       SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.       KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

6.       REKLAMACJA PRODUKTU

7.       POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.       PRAWA AUTORSKIE

9.       ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.           Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.goosecreekpolska.com.pl prowadzony jest przez spółkę House of Miracles Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Zwycięstwa 241/13, 82-521 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000618806, NIP: 5291812000, Regon: 364608811, adres do korespondencji: House of Miracles Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Zwycięstwa 241/13, 82-521 Gdynia, adres poczty elektronicznej: sklep@goosecreekpolska.pl, numer telefonu:+48 661 619 336.

1.2.      Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).

1.3.      Definicje:

1.3.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

1.3.4.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.8.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.9.    SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.goosecreekpolska.com.pl.

1.4.10.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka House of Miracles Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Zwycięstwa 241/13, 82-521 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000618806, NIP: 5291812000, Regon: 364608811, adres do korespondencji: House of Miracles Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Zwycięstwa 241/13, 82-521 Gdynia, adres poczty elektronicznej: sklep@goosecreekpolska.pl, numer telefonu:+48 661 619 336

1.4.11.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.12.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.14.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji Hurtownika, (2) kliknięciu pola „Załóż nowe konto”, (3) potwierdzeniu przez Sprzedawcę utworzeniu konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), numeru NIP, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login i hasło do konta, akceptacja regulaminu i polityki prywatności. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goosecreekpolska.pl lub pisemnie na adres: Al. Zwycięstwa 241/13, 82-521 Gdynia

2.1.1.2.      Usługodawca może potwierdzić utworzenie przez Usługobiorcę Konta zgodnie z pkt. 2.1.1 albo odmówić potwierdzenia utworzenia Konta, co powoduje brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z systemu składania Zamówień w Sklepie Internetowym. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia lub czasowego zablokowania Konta Usługobiorcy, co powoduje brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z systemu składania Zamówień w Sklepie Internetowym. Przy podejmowaniu powyższych decyzji Usługodawca kieruje się względami handlowymi oraz jakością dotychczasowej współpracy z Usługobiorcą, Usługodawca pozostawia sobie jednak swobodę w rozstrzyganiu powyższych kwestii.

2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.

2.1.3.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goosecreekpolska.pl lub pisemnie na adres: Al. Zwycięstwa 241/13, 82-521 Gdynia

 

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich z wyszczególnieniem kwoty netto i brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.  

 

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Minimalna wartość Zamówienia wynosi 1000 zł netto

4.2.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.2.1.   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

4.2.2    Kredyt kupiecki – przyznawany indywidualnie w zależności od możliwości handlowych, historii i wysokości transakcji.

4.3.      Termin płatności:

4.3.1.     Przy wyborze płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wydłużyć termin płatności. Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.3.2.     Dla zamówień realizowanych kredytem kupieckim, termin płatności ustalany jest indywidualnie.  

 

 

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna dla zamówień powyżej 1000 zł brutto.

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

5.3.1.      Przesyłka kurierska.

5.3.2.      Przesyłka paletowa.

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych.

5.4.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

6.    REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona do okresu 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia Kupującemu przesyłki.

6.2.      Reklamacje można składać za pośrednictwem formularza on-line https://goosecreekpolska.com.pl/client-orders.php?display=rma

6.3.      Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci faktury VAT. Reklamacji podlega jedynie wada produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca w pierwszej kolejności naprawia wadliwą rzecz. W przypadku ciągłego występowania wady Sprzedawca następnie wymienia rzecz na nową. Dopiero po naprawie rzeczy, a dalej wymianie na nową Klienta ma prawo żądać zwrotu środków pieniężnych.

6.4.      Klient zobowiązany jest do użytkowania produktów w sposób zgodny z zasadami użytkowania przedstawionymi na stronie internetowej sklepu. W przypadku użytkowania produktu w sposób sprzeczny z zasadami użytkowania przedstawionymi na stronie internetowej, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji, jeśli przyczyną powstania wady mogło być złe użytkowanie produktu.

6.5.      Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta reklamacji i udostępnienia Sprzedawcy Produktu celem sprawdzenia zasadności reklamacji.

6.6.      Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania bądź produktu, a także w przypadku braków ilościowych, Klient zobowiązany jest do spisania w obecności przewoźnika protokołu, w którym wskazane zostaną wszelkie wady produktu. Poprawnie spisany protokół jest podstawą reklamacji produktu. Po spisaniu protokołu Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o problemie. Brak wywiązania się z przedmiotowego obowiązku może być podstawą odmowy uznania reklamacji. 

 

7.    POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1.      Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.2.      Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.3.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.4.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.  

 

8.          PRAWA AUTORSKIE

8.1.      Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

8.2.      Sprzedawca na podstawie umowy licencyjnej uprawniony jest do korzystania ze znaków towarowego „Goose Creek” i udzielania dalszych sublicencji. Sprzedawca może udzielić Klientowi sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego „Goose Creek” na następujących zasadach:

8.2.1.      Znaki będą używane wyłącznie w formie zaleconej przez Goose Creek, a sposób ich użycia zostanie przekazany przez przedstawicieli firmy House of Miracles Polska.

8.2.2.      Znaki Towarowe będą używane wyłącznie w związku z promocją, reklamą, dystrybucją i sprzedażą Produktów Licencjonowanych na rynku polskim .

 

9. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administratorem danych osobowych sklepu www.goosecreekpolska.com.pl jest Sprzedawca

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych Kupującego może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie Internetowym.

9.3. Kategorie gromadzonych danych osobowych: - użytkownicy składający zamówienia: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, imię i nazwisko osoby dla kontaktu; - dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, wartość świadczonych usług; - użytkownicy otrzymujący informacje marketingowe: nazwa i dane kontaktowe - adres e-mail i imię i nazwisko. Ponadto gromadzone są zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma House of Miracles Polska Sp. z o.o..

9.4. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży oraz spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

9.5. Dane są wykorzystywane do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji: telefonicznie, e-mailem lub w innej formie (w celu pomocy w dokończeniu zamówienia, poinformowania o stanie rozpatrywania reklamacji, uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji).

9.6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Kupującego o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym. Dane są również wykorzystywane do powiadamiania użytkownika o dostępności towarów - na podstawie zgody Użytkownika.

9.7. W celu realizacji zamówienia dane mogą być udostępniane firmie spedycyjnej (w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru), firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, organom publicznym (np. Policji).

9.8. Każdy użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem linka, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji, można również skontaktować się z obsługą klienta lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

9.9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.10. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia), realizacji zawartej umowy franczyzowej lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

9.11. Kupujący, podając swoje dane, oświadcza, iż są to jego prawdziwe dane.

9.12. Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych. Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzane są zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej www.goosecreekpolska.com.pl, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy oraz dla celów reklamy internetowej Sprzedawcy.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1.    Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem  

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.    Zmiana Regulaminu:

11.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

11.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

REGULAMIN SKLEPU DO POBRANIA

pixel